Regulamin sklepu

 Regulamin sklepu internetowego jakwychowywacdziewczynki.pl/sklep

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin sklepu internetowego Jak Wychowywać Dziewczynki dostępnego pod adresem https://jakwychowywacdziewczynki.pl/sklep określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy Produktów.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep ? sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://jakwychowywacdziewczynki.pl/sklep
 2. Sprzedawca ? Jak Wychowywać Dziewczynki Magdalena Korczyńska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Legionowej 9/1, kod pocztowy 01-343, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się NIP 951-199-34-55 i REGON 140837005.
 3. Klient ? każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 4. Konsument ? osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Przedsiębiorca ? Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ? Prawo przedsiębiorców.
 6. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Produkt ? dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Koszyk ? element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Operator płatności ? System płatności Przelewy24, dostarczany przez PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 10. Umowa ? umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na odległość za pośrednictwem Strony internetowej/Sklepu.
 11. Konto ? konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Konto można założyć, przy składaniu zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu.
 12. Formularz rejestracji ? formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 13. Formularz zamówienia ? interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Regulamin ? niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3. Kontakt ze sklepem

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@jakwychowywacdziewczynki.pl
 2. pisemnie na adres: Jak Wychowywać Dziewczynki Magdalena Korczyńska, ul. Legionowa 9/1, 01-343 Warszawa.

§ 4. Zagadnienia techniczne 

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową, 2.
  2. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. w przypadku niektórych Produktów (np. kursów online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.
 2. Treści cyfrowe, które składają się na Produkty udostępnianie są w następujących formatach: wideo (pliki mp4), audio (pliki mp3), pliki tekstowe (pdf, word, pages, html) oraz obrazy (pliki jpg, png).
 3. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp Produktów, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 5. Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.

§ 6. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu oraz Strony internetowej świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Dostępne są następujące usługi:
  1. złożenie zamówienia w Sklepie na Produkty (m.in.: ebooki, mini-ebooki, kursy on-line, wyzwania, konsultacje)
  2. założenie Konta w Sklepie
  3. newsletter
 1. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są usługami nieodpłatnymi i są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta można rozwiązać, usuwając konto, a umowę o newsletter poprzez wypisanie się z niego według instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3.
 2. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu.
 3. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

§ 7. Zakładanie konta w sklepie

 1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 8. Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ?Dodaj do koszyka?, dodać pozostałe Produkty do koszyka, przejść do koszyka przy pomocy przycisku ?Przejdź do koszyka?, po zakończeniu wyboru produktów, wcisnąć przycisk ?Przejdź do kasy?,
  2. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
  3. wpisać dane do faktury,
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk ?Kupuję i płacę?,
  5. potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 2. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  • przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz zaznaczyć pole ?Stworzyć konto??,
  • przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk ?Kupuję i płacę?,
  • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.

§ 9. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. w przypadku produktów niematerialnych ? przesyłka drogą elektroniczną
  2. w przypadku Produktów materialnych ? aktualnie brak jest takich produktów w sklepie
 2. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.

§ 10. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  1. dodać Produkt do koszyka, klikając przycisk ?Dodaj do koszyka?,
  2. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk ?Przejdź do kasy?,
  3. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  4. zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu,
  5. kliknąć w przycisk ?Kupuję i płacę?.
  6. Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dostarczenie treści cyfrowych w postaci wzorów dokumentów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także potwierdzeniem o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Po kliknięciu przycisku ?Kupuję i płacę?, Klient zostanie przeniesiony na stronę wybranego Operatora płatności elektronicznej w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

§ 11. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi.
 3. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

§ 12. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 4. Klient może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Data zawarcia umowy:
  Adres:
  Nr rachunku bankowego:
  Data:
  Podpis: (jeżeli formularz jest przesyłany drogą papierową).
 5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  • do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 14. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://jakwychowywacdziewczynki.pl/polityka-prywatnosci/ .

§ 15. Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników.
 3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 6. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 8 lutego 2021 r.

 

Scroll to Top